Trang chủ / Python / Vẽ biểu đồ Scatter plot thể hiện mối quan hệ giữa X và Y

Vẽ biểu đồ Scatter plot thể hiện mối quan hệ giữa X và Y

Bây giờ nhà nghiên cứu đã có mô hình tuyến tính, họ sẽ cố gắng dự đoán nó cho X_test và các giá trị dự đoán sẽ được lưu trong Y_pred. Để hình dung sự khác biệt giữa giá thực tế và giá trị dự đoán, chúng tôi cũng tạo ra một biểu đồ Scatter plot. Qua đó, ta thấy được giữa kết quả train và test có sự tương quan tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc (YDM).

Thông tin Hỗ trợ luận văn

Tôi luôn mong muốn mang đến sự thành công cho tất cả mọi người. Phương châm sống "Càng hiểu biết, con người càng tự do"

Cũng Xem

Đánh giá sự tương quan giữa các biến nghiên cứu trong Python

Hệ số tương quan giữa các biến trong nghiên cứu, đặc biệt giữa biến phụ …