SPSS

Phân tích sự khác biệt trung bình 2 nhóm độc lập trong SPSS (T-test) (Phần 1)

Mục đích Kiểm định t Mẫu độc lập thường được sử dụng để kiểm tra những điều sau: Sự khác biệt thống kê giữa trung bình của hai nhóm Sự khác biệt thống kê giữa các trung bình của hai biện pháp can thiệp Sự khác biệt thống kê giữa trung bình …

Xem Thêm

[SPSS] Kiểm định Chi-Square trong SPSS

Trong SPSS, Kiểm tra Độc lập Chi-Square là một tùy chọn trong quy trình Crosstabs. Nhớ lại rằng thủ tục Crosstabs tạo ra một bảng dự phòng hoặc bảng hai chiều (contingency table or two-way table) , bảng này tóm tắt sự phân bố của hai biến phân loại. 1. Các bước xử lý dữ liệu bằng SPSS Để tạo …

Xem Thêm

Kiểm định Chi-Square (Khi bình phương)

Kiểm định chi bình phương cho tính độc lập, còn được gọi là kiểm định chi bình phương của Pearson hoặc kiểm định chi bình phương của sự liên kết, được sử dụng để khám phá xem có mối quan hệ giữa hai biến phân loại hay không. Giả định …

Xem Thêm

Hệ số tương quan trong nghiên cứu

Hệ số tương quan (tiếng Anh: Correlation Coefficient) là chỉ số thống kê đo lường mức độ mạnh yếu của mối quan hệ giữa hai biến số. Tương quan Pearson Pearson Correlation bivariate tạo ra một hệ số tương quan mẫu, r , đo cường độ và hướng của mối quan …

Xem Thêm

[SPSS] Kiểm định sự tương quan trong SPSS

Pearson Correlation bivariate tạo ra một hệ số tương quan mẫu, r , đo cường độ và hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa các cặp biến liên tục. Bằng cách mở rộng, Pearson Correlation đánh giá liệu có bằng chứng thống kê cho mối quan hệ tuyến tính giữa các …

Xem Thêm

Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS (Multiple Response)

1.Định dạng biến tổng hợp Từ menu Analyze -> Multiple Response -> Define Variable Sets… để mở hộp thoại sau: – Chọn tất cả các biến thuộc câu nhiều lựa chọn đưa vào khung Variables in Set. – Khai báo cách mã hoá ở khung Variables Are Coded As:\ Nếu …

Xem Thêm

Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

1. Mục đích Công cụ EFA (Exploratory factor analysis) được sử dụng để thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu (Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). Kết quả EFA để phân tích tiếp CFA với mục đích kiểm định sự phù hợp của thang đo với các …

Xem Thêm