Trang chủ / Python

Python

Đánh giá bình phương trung bình sai số

Để kiểm tra mức độ lỗi của một mô hình, nhà nghiên cứu có thể sử dụng Mean Squared Error. Đây là một trong các phương pháp để đo trung bình của bình phương sai số. Về cơ bản, nó sẽ kiểm tra sự khác biệt giữa giá trị thực tế …

Xem Thêm

Vẽ biểu đồ Scatter plot thể hiện mối quan hệ giữa X và Y

Bây giờ nhà nghiên cứu đã có mô hình tuyến tính, họ sẽ cố gắng dự đoán nó cho X_test và các giá trị dự đoán sẽ được lưu trong Y_pred. Để hình dung sự khác biệt giữa giá thực tế và giá trị dự đoán, chúng tôi cũng tạo ra một biểu …

Xem Thêm

Hồi quy trong Python

Sau quy trình Trainning và Testing, nhà nghiên cứu sẽ thực hiện hồi quy với dữ liệu. Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính theo phương pháp bình phương tối thiểu từng phần (OLS) với R2 = 0.677, nghĩa là 66.7% sự thay đổi của YDM được giải thích …

Xem Thêm

Quy trình trainning-testing

Tách dữ liệu để trainning-testing Trước khi thực hiện hồi quy toàn bộ, Về cơ bản, trước khi chia dữ liệu thành tập dữ liệu để train – test, chúng ta cần chia dữ liệu thành hai giá trị : giá trị đích và giá trị dự báo. Hãy gọi …

Xem Thêm

Đánh giá sự tương quan giữa các biến nghiên cứu trong Python

Hệ số tương quan giữa các biến trong nghiên cứu, đặc biệt giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập là vô cùng quan trọng. Hệ số tương quan mô tả mức độ quan hệ và dấu giữa hai biến .  Nghiên cứu này sử dụng sơ đồ nhiệt …

Xem Thêm

Thống kê mô tả dữ liệu khảo sát

Thống kê nghề nghiệp của đáp viên Nghiên cứu sử dụng chức năng thống kê tần số bằng bảng đơn trong Python để tổng hợp về số liệu về nghề nghiệp của các đáp viên trong nghiên cứu. Thống kê giới tính của đáp viên Nghiên cứu sử dụng chức …

Xem Thêm

Nhập dữ liệu vào Python

Các nhân tố độc lập bao gồm (1) Thái độ (TD), (2) Ý kiến nhóm tham khảo (YKNTK), (3) Gía cả (GC), (4) Tiện ích (TI), (5) Rủi ro cảm nhận (RRCN). Và nhân tố phụ thuộc (6) Ý định mua sắm trực tuyến (YDM). Import file dữ liệu, đưa …

Xem Thêm

Hồi quy tuyến tính và máy học

Hồi quy tuyến tính là một khái niệm quan trong trong thống kê. Đối với ngành khoa học dữ liệu, hồi quy tuyến tính là một thuật toán học có giám sát, trong đó đầu ra dự đoán là liên tục và có độ dốc không đổi (Acharya et al., …

Xem Thêm

Khoa học dữ liệu (Data science)

Khoa học dữ liệu là sự kết hợp của nhiều công cụ, thuật toán và nguyên tắc học máy với mục tiêu khám phá các mẫu ẩn từ dữ liệu thô (Blei & Smyth, 2017). Nhưng điều này khác với những gì các nhà thống kê đã làm trong nhiều năm? …

Xem Thêm

Phân tích kinh doanh và Python

Phân tích kinh doanh (Business Analytics) là việc giải quyết các bài toán của doanh nghiệp đang gặp phải dựa vào yêu cầu đầu vào giữa các bên liên quan và giải pháp được đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề đang gặp phải (Power et al., 2018). Giá …

Xem Thêm