Monthly Archives: May 2021

Phân tích sự khác biệt trung bình 2 nhóm độc lập trong SPSS (T-test) (Phần 1)

Mục đích Kiểm định t Mẫu độc lập thường được sử dụng để kiểm tra những điều sau: Sự khác biệt thống kê giữa trung bình của hai nhóm Sự khác biệt thống kê giữa các trung bình của hai biện pháp can thiệp Sự khác biệt thống kê giữa trung bình …

Xem Thêm